Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Životní prostředí

PROXIO ŽP usnadňuje práci obecních a krajských úřadů v oblasti životního prostředí

Systém pro pokrytí veškerých životních situací, které vyřizuje pracovník úřadu v oblasti životního prostředí, vše v jednom uživatelském prostředí - včetně přestupkových řízení.

 

Přehled hlavních funkcí

PROXIO ŽP nabízí procesní a legislativní podporu v oblastech:

 • Vodní hospodářství
 • Odpady
 • Ochrana ovzduší
 • Ochrana přírody a krajiny
 • Lesy, myslivost a rybářství
 • Zemědělský půdní fond (ZPF)
 • Veterinární péče, rostlinolékařská péče a ochrana zvířat  
 • Lovecké a rybářské lístky
 • Poskytování informací o životním prostředí, EIA (Posuzování vlivů na životní prostředí) a IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění)
 • Přestupky na úseku životního prostředí
 • Speciální stavební úřad vodoprávní

Výhody

 • průvodce s oporou ve správním řádu
 • systém sám nabízí možné (legislativně správné) alternativy dalšího postupu v řízení
 • jednotlivé oblasti mají společné (stejné) uživatelské prostředí, jsou personálně velmi snadno zastupitelné
 • vnitřní integrace se spisovou službou, DMS a přestupkovou agendou - bez přepínání
 • ověření dat subjektů a objektů v základních registrech
 • okamžitá kontrola stavu vyřízení případu, podílu jednotlivých pracovníků na vyřízení
 • automatická kontrola lhůt k vyřízení, upozornění mailem pracovníkům na blížící se termín vyřízení
 • automatická tvorba Ročního výkazu a automatický přenos údajů do celostátního registru vodoprávní evidence (CRVE)

 

Agendu Životní prostředí je možné implementovat jako celek nebo pouze jednotlivé vybrané oblasti. Implementace zahrnuje analýzu technických a organizačních podmínek zákazníka a je přizpůsobena jeho specifickému prostředí.

 

Podporované právní kategorie

 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích