Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Moje závazky

Aplikace Moje závazky usnadňuje a urychluje komunikaci občanů s úřadem, ušetří čas a zefektivní práci, která se obejde bez čekání ve frontách a stresu

Aplikace přináší viditelnou aktivitu úřadu směrem k občanům, eliminuje tisk složenek, upozorňuje na nedoplatky, platební výměry a tím dosahuje značné finanční úspory (tisky, poštovné). Díky notifikačním službám předchází dluhům občanů a snižuje celkové pohledávky úřadu.

 

Jednoduchá registrace

       Vyplnění registračního formuláře

 • občan z pohodlí domova vyplní jednoduchý registrační formulář (jméno, příjmení, adresa, datum narození, číslo OP, telefon, email).

      Ověření údajů a zaslání kontrolního kódu

 • úřad ověří údaje občana oproti Základním registrům a zašle občanovi kontrolní kód listovní zásilkou formou výhradně do vlastních rukou.

     Aktivace účtu občana

 • po ověření totožnosti občan aktivuje účet v aplikaci zadáním zaslaného kontrolního kódu a provede prvotní přihlášení do aplikace Moje závazky.

Výhody

 • registrace z domova

 • zobrazení závazků – systém zobrazí veškeré aktuální závazky občana

 • úhrada závazku – občan uhradí závazek vybranou platební metodou

 • SMS a email notifikace – systém občana upozorní na nový závazek

 • splnění požadavků GDPR

 • možnost platby kartou

 • platba QR kódem

 • bezpečné uložení dat

 • mobile friendly

 

Řešení Moje závazky jako nadstavba IS PROXIO dokáže bezpečně poskytnout občanovi právě ty vybrané informace, které potřebuje, aby zaplatil místní poplatky za komunální odpad nebo za psy a zjistil, jaké má předepsané správní poplatky či pokuty.

GDPR

Pomůžeme Vám s tím, aby Váš úřad byl v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů

Nařízení vstupuje v platnost dne 25. 5. 2018 a nahrazuje v ČR zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. S námi budete připraveni!

 

Co Vám pomůžeme zvládnout

 • analýzu dopadů GDPR do vaší organizace (pomůžeme s analýzou stávajícího stavu zpracování osobních údajů, jejich zabezpečení a toků; u příjemců osobních údajů popíšeme zdroje dat a právní základy pro jejich zpracování, upozorníme na „přesčas“ evidované osobní údaje a údaje evidované bez právního podkladu)
 • analýzu rizik a návrh opatření (pomůžeme s vypracováním analýzy rizik, v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a návrhem organizačních, procesních a technických opatření.)
 • vypracování návrhu procesů pro naplnění povinností správce osobních údajů, navrhnutí úpravy smluv
 • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • definici role pověřence (DPO) a vytvoření směrnice
 • definici požadavků na provozované informační systémy nezbytné pro naplnění GDPR (pomůžeme s formulací vnitřních směrnic)

 

Co Vám můžeme nabídnout

 • centrální evidenci subjektů a uživatelů informačního systému
 • tiskové výstupy, výpisy a sestavy
 • likvidaci osobních údajů (likvidujeme osobní data v evidenci i dokumenty a umožníme provést jejich hromadnou likvidaci; zaznamenáme lhůtu pro upozornění na výmaz osobních údajů)
 • logování přístupu k osobním údajům (zpracujeme přehled logů přístupů k osobním údajům a využijeme data z logu ve výstupech pro subjekt údajů)
 • agendu pro evidenci citlivých údajů
 • šifrování osobních údajů
 • evidenci souhlasu subjektu údajů
 • školení zaměstnanců zaměřené na nakládání s osobními údaji a informační bezpečnost

 

GDPR, v podání Marbes consulting, je kompletní podpora vašeho úřadu zaměřená na řízenou práci uživatelů s osobními údaji subjektů.

PROXIO

PROXIO představuje přístup k řešení informačního systému organizací veřejné správy. Nabízí návod na budování informačního systému a poskytuje technické komponenty, které je možné v informačním systému využít a na kterých lze informační systém budovat.

PROXIO poskytuje množství řešení konkrétních témat (např. správa identit, správa požadavků a workflow), přičemž mnohá z těchto řešení mají využití i mimo veřejnou správu a lze je s úspěchem nasadit též v prostředí komerčních subjektů.

 • Jasná a srozumitelná koncepce informačního systému a ověřené principy jeho používání.
 • Podpora výkonu agend veřejné správy.
 • Řízení kompetencí (oprávnění) uživatelů k informačnímu systému organizace i systémům celostátním.
 • Modulární řešení složené z komponent majících jednoznačně definovaný účel a vzájemné vazby.
 • Definované nároky na integrace a zdokumentované API komponent.
 • Škálovatelné řešení umožňující postupné nasazení systému nebo nasazení jen jeho části.
 • Přizpůsobení řešení požadavkům zákazníka konfigurací a přednastavená řešení.
 • Technicky moderní řešení zohledňující aktuální trendy v pojetí informačních systémů.
 • Ověřená metodika nasazení systému včetně migrace dat.
 • Podpora koncových uživatelů při výkonu agend i managementu při rozhodování.

PROXIO - koncepce informačního systému

Využít koncepce řešení PROXIO znamená využít koncept, který zohledňuje všechna klíčová témata související s informatizací veřejné správy zejména na úrovni samosprávních organizací. Jde o ověřený koncept použitý u řady implementací systému PROXIO. Lze jej ovšem využít i pro ty organizace, které staví informační systém na jiných technologiích. Koncepce pojmenovává jednotlivé principiální součásti informačního systému, klade na ně přesné nároky a určuje, jakým způsobem mají logicky komunikovat mezi sebou navzájem i s externími systémy.

PROXIO - řešení informačního systému

PROXIO je modulární vnitřně integrovaný informační systém podporující výkon agend veřejné správy i vnitřní procesy organizace. Role přidělené skupině komponent nebo komponentě systému vykonávají tyto centrálně pro celý systém. Registry zprostředkovávají obecně platná data zejména ze základních registrů a zajišťují lokální uložení některých dat. Evidence spravují data vznikající v prostředí organizace často v návaznosti na procesy v agendách. Agendy poskytují evidenční a procesní podporu pro vedení agend vázáných na subjekty. Ekonomika cílí na správu rozpočtu, účtování a tok financí vně organizace. Informace vznikající a spravované v systému se promítají v manažerském systému, jehož úlohou je poskytovat přesné a aktuální informace pro řízení organizace. Portál poskytuje služby systému určené interním uživatelům, stejně jako uživatelům externím i veřejnosti.

Řízení kompetencí

V informačním systému libovolné velikosti je nutné řešit oprávnění uživatelů ke službám a aplikacím informačního systému, stejně jako oprávnění k agendám a rolím pro zajištění přístupu k základním registrům. Součástí PROXIO je IDM systém, který poskytuje nástroje pro správu uživatelů a jejich oprávnění k informačnímu systému včetně řízení domény prostřednictvím integrace s AD/LDAP a řízení uživatelů a jejich přístupů v rámci JIP CzechPoint. Řízení přístupu k informačnímu systému organizace lze v PROXIO využít též pro externí uživatele, kterým zprostředkovává i přímý přístup k interním aplikacím.

PROXIO - řešení pro komerční zákazníky

Vybraná řešení v PROXIO jsou přirozeně použitelná i pro komerční zákazníky a neomezují se jen na organizace veřejné správy. Jde zejména o řešení IDM systému pro řízení uživatelů a jejich oprávnění, řešení DMS pro správu dokumentů a jejich šablon, řešení pro správu požadavků a workflow, řešení správy smluv a soudních sporů a v neposlední řadě o řešení ekonomického systému na bázi Microsoft Dynamics NAV.

Technicky moderní řešení

Komponenta PROXIO jsou vícevrstvé aplikace podporující různé serverové a databázové platformy. Klientské aplikace jsou tenké klientské aplikace běžící v prostředí webového prohlížeče nebo Windows, které nevyžadují instalaci na pracovních stanicích a jsou do nich aplikovány aktuální trendy pro dosažení přehlednosti a jednoduchosti obsluhy.

 

Otevřený úřad

Řešení Otevřený úřad reprezentuje otevřenost úřadu a jeho činností směrem k široké veřejnosti v oblasti Úplného elektronického podání a poskytování informací z informačních systémů úřadu

Otevřený úřad elektronizuje a plně otevírá služby úřadu směrem k občanům, aby občan mohl vyřešit svůj požadavek bez nutnosti osobní návštěvy úřadu.

 

Přehled hlavních funkcí

       Občan

 • řešení životních situací občana bez nutnosti navštívit úřad, s dostupností služby v režimu 24x7
 • získání informací o stavu podání, přehled pohledávek a závazků
 • upozornění občana na změnu nebo vypršení důležitých termínů

      Úředník

 • automatizované zpracování elektronického podání
 • načtení informací z podání do nového řízení bez nutnosti přepisu informací

     Management úřadu

 • nástroj pro Úplné elektronické podání
 • soulad řešení s nařízením EU číslo 2016/679 o ochraně dat (GDPR) a s nařízením EU č. 910/2014 eIDAS vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu

Výhody

 • sdružuje data z řady systémů a poskytuje informace o stavu řešení jednotlivých podání občana na Portále občana
 • poskytuje aktuální informace z dat agendových systémů úřadu (pohledávky občana, uzavřené smlouvy, …), na základě zabezpečeného rozpoznání identity občana
 • registrace občana prostřednictvím NIA, MojeID, uzavřené smlouvy
 • zveřejňuje informace o chodu úřadu (zápisy z jednání orgánů, rozpočet, uzavřené smlouvy a objednávky, záměry nakládání s majetkem)
 • propojení systému Otevřeného úřadu se systémy veřejné správy (např. ISZR) a vnitřními systémy úřadu (agendové systémy, SPS, GIS…)
 • intuitivní a přehledné ovládání aplikace

 

Portál občana je webová aplikace, která je začleněná jako součást internetových stránek úřadu. Obsahuje informace veřejného charakteru, ale také informace dostupné pouze na základě registrace a přihlášení občana.

Ztráty a nálezy

Agenda slouží pro centrální evidenci Ztrát a nálezů v rámci povinnosti úřadu respektive obecní policie v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.   

Tato agenda pokrývá proces vedení evidence v souladu s platnou legislativou a poskytuje nástroje pro efektivní zpracování evidence.

 

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence ztrát a nálezů
 • založení nové kauzy na základě zapsaného protokolu o nálezu
 • evidence kompletních informací o účastnících řízení a dotčených orgánech
 • evidence speciálních údajů dle typu případu
 • evidence průběhu řízení formou jednotlivých úkonů dle konfigurace s možností hlídání lhůt
 • evidence (ne)doložených podkladů, případně evidence libovolných příloh k danému řízení
 • vystavování dokumentů na základě zaevidovaných údajů podle předdefinovaných šablon
 • hlídání existence aktivní datové schránky, případně doručovací adresy nahlášené na ohlašovně úřadu při odesílání dokumentů do spisové služby

Výhody

 • uživatelsky příjemné, intuitivní a přehledné ovládání systému
 • centralizovaná evidence objektů a subjektů
 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodávaného řešení
 • rozhraní na MS Outlook usnadňuje plánování jednání
 • integrace se spisovou službou, DMS a GIS
 • automatizovaná kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci
 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

 

Agenda Ztráty a nálezy je vždy vedena pro konkrétní případ nálezu a to pomocí základních a speciálních záložek, které jsou nakonfigurovány dle charakteru daného typu agendy. Výsledné dokumenty mohou být následně prostřednictvím rozhraní odesílány do spisové služby včetně adresátů a způsobů vypravení.